CÔNG DỤNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Tin tức

CÔNG DỤNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Posted On March 5, 2020 at 6:26 am by / Comments Off on CÔNG DỤNG CỦA TỪNG NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Nguyên tố vi lượng có vai trò quan trọng trong đời sống cây trồng như sắt tham gia vào quá trình tổng hợp protein và hình thành diệp lục, nếu thiếu sắt làm ngưng trệ quá trình tổng hợp protein ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Bo tham gia các phản ứng oxy hóa khử xúc tác hoạt tính của một số men giúp cho cây trồng phát triển dễ thuận lợi tổng hợp các vitamin ở trong cây, thiếu Bo sinh trưởng của cây bị ngừng trệ, nếu thiếu trầm trọng cây có thể chết.

Kẽm là nguyên tố chính để hình thành các enzym điều hòa cấu trúc của các loại men thiếu kẽm giảm cường độ đồng hóa CO2 và tổng hợp các protein.

Đồng tham gia cấu trúc của các protein, enzym thiếu đồng cây giảm quang hợp, với các loại cây ăn quả ngũ cốc còn ảnh hưởng đến ra hoa đậu trái ức chế.

Mangan xúc tác nhiều phản ứng oxy hóa khử trong chu trình Crebs, trao đổi phốt pho có vai trò quan trọng trong quang hợp ánh sáng của cây trồng