HOOC MÔN THỰC VẬT LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

HOOC MÔN THỰC VẬT LÀ GÌ?

Posted On June 14, 2018 at 5:47 pm by / Comments Off on HOOC MÔN THỰC VẬT LÀ GÌ?

Hooc môn thực vật là gì?

Ở cơ thể thực vật có những loại hooc môn nào?

Chúng có vai trò gì trong quá trình sinh trưởng của thực vật?

I. KHÁI NIM HOOCMÔN 

–  Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

– Đặc điểm chung:

+ Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

 • Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

 • Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Dựa vào tác động sinh lí của hooc môn đối với quá trìn sinh trưởng của thực vật người ta chia hooc môn thực vật làm hai nhóm.

–  Nhóm kích thíc sinh trưởng :Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

–  Nhóm ức chế sinh trưởng : Êtilen, Axit abxixic

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-3-638

II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH

1. Auxin

– Nơi sản sinh: Đỉnh của thân và cành.

– Tác động:

 • Ở mức độ tế bào: Kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng kéo dài của TB.

 • Ở mức độ cơ thể: Tham gia vào quá trình hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của hạt, chồi; kích thích ra rễ phụ, .v.v.

auxin 2

Tác dụng sinh lí của auxin

– Ứng dụng: Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo quả không hạt, nuôi cấy mô ở tế bào thực vật, diệt cỏ.

AUXIN 1

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-14-638

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-15-638

2. Gibêrelin

– Nơi sản sinh: Ở lá và rễ.

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-17-638

– Tác động:

 • Ở mức độ tế bào: Tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng kéo dài của mọi tế bào.

 • Ở mức độ cơ thể: Kích thích nảy mầm cho hạt, chồi, củ; kích thích sinh trưởng chiều cao cây; tạo quả không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột.

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-20-638

GA1

Gibêrelin kích thích hạt nảy mầm

Ứng dụng: Kích thích nảy mầm cho khoai tây; kích thích chiều cao sinh trưởng của cây lấy sợi; tạo quả nho không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột để sản xuất mạch nha và sử dụng trong công nghiệp sản xuất đồ uống.

GIB

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-22-638

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-23-638

3. Xitôkinin

– Nơi sản sinh: Ở  rễ.

– Tác động:

 • Ở mức độ tế bào: Kích thích sự phân chia TB,  làm chậm quá trình già của TB.

 • Ở mức độ cơ thể: Hoạt hoá sự phân hoá, phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô callus.

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-28-638

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-29-638

Sử dụng xitôkinin trong nuôi cấy mô tế bào

– Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trong công tác giống để trong công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật (giúp tạo rễ hoặc kích thích các chồi khi có mặt của Auxin); sử dụng  bảo tồn giống cây quý.

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-30-638

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-31-638

chat-dieuhoasinhtruongthucvat-32-638

III. HOOCMÔN ỨC CHẾ

1. Êtilen.

– Đặc điểm của êtilen:

 • Êtilen đợc sinh ra ở lá già, hoa già, quả chín

 • Ê ti len điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

– Vai trò sinh lí của êtilen: điều chỉnh sự chín, sự rụng lá, kích thích ra hoa, tác động lên sự phân hóa gới tính.

Êtilen kích thích chuối chín

2. Axit abxixic

– Đặc điểm của êtilen:

 • ABAđược sinh ra ở trong lá, chóp rễ hoặc các cơ quan đang hoá già.

 • ABAkìm hãm quá trình trao đổi chất, giảm súc các hoạt động sinh lí và chuyển cây vào trạng thái ngủ nghỉ.

– Vai trò sinh lí của êtilen: Gây nên sự rụng lá, ức chế nảy mầm, điều chỉnh sự đóng mở khí khổng, giúp cây chống chọi với điều kiện môi trường bất lợi.

IV. TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT

– Tương quan của hoocmôn kích thích so với hoocmôn ức chế sinh trưởng: Ví dụ tương quan giữa AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và nảy mầm của hạt, trong hạt nảy mầm GA cao cực đại và AAB thấp, trong hạt khô, GA thấp còn AAB cao.

– Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau: Ví dụ: Tương quan giữa Auxin/Xitôkinin điều tiết sự phát triển của mô sẹo. Nếu Auxin/Xitôkinin < 1\rightarrowkích thích tạo chồi, nếu Auxin/Xitôkinin > 1 ® kích thích ra rễ.