BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG KHÔ CÀNH KHÔ ĐỌT TRÊN CÂY ĐIỀU – AGRICULTURE