SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 48 – NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ TRÊN LÚA – AGRICULTURE