BẠN NHÀ NÔNG KỲ 113 – KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG PHẦN 1 – AGRICULTURE